Fraudebeleid SUREbusiness

Fraudebeleid

Fraude tast met name het imago van de verzekeringsbranche aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast. 

Wat verstaan wij onder fraude ?

Bij SUREBusiness zien wij fraude als “het doelbewust benadelen van SUREbusiness en/of verzekeraars in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen waar hij recht op heeft.

 • Het verzwijgen van informatie;
 • Misleidende informatie verstrekken;
 • Het aanpassen of vervalsen van bedragen op nota's;
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade;
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, terwijl deze al werd uitgekeerd of afgewezen;
 • Opzettelijk schade veroorzaken.

Hoe sporen wij fraude op?

Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo controleren wij op fraude:

 • We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
 • We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
 • We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen.
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. We kunnen informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen.
 • We zetten voorspellende software in. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden.
 • De gemaakte (onderzoeks)kosten via SODA terugvorderen. De onderzoekskosten bedragen:
  • Acceptatiefraude € 101,-;
  • Claimfraude €191,- of € 532,-.
 • De al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen.
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister.
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS.
  Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.
 • Aangifte bij de politie.