U heeft schade, wat nu?

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van SUREbusiness, bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. In dit artikel vindt u meer informatie over de schadebehandeling. Heeft u na het lezen vragen? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur of expert.

De expert

Bij schade schakelen wij in veel gevallen een expert in. De expert bepaalt de omvang van de schade. Vervolgens schakelt hij of zij herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven in en informeert u over de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en preventieve maatregelen. In sommige gevallen heeft de expert de bevoegdheid om uw claim af te handelen of een schadevergoeding uit te keren. Tijdens een bezoek wordt u hierover geïnformeerd.

De expert kan werkzaam zijn bij een verzekeraar of een extern expertisebureau. Dit laten wij weten op het moment dat wij aan uw verzekeringsadviseur bevestigen dat we een expert inschakelen. Alle experts die wij inschakelen zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl.

Onafhankelijkheid

De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. Dit betekent dat een expert objectief, dus zonder beïnvloeding van anderen, de schade vaststelt.

Meer informatie over de gedragscode kunt u lezen op www.verzekeraars.nl. Experts worden betaald voor hun werkzaamheden maar zij ontvangen geen beloning om de uitkomst, bijvoorbeeld de hoogte van de schade, te beïnvloeden. Dit geldt ook voor experts in dienst van de verzekeraar. Daarnaast moet een expert de gedragsregels van het NIVRE naleven; daarvoor moet hij of zij zich kunnen verantwoorden.

Zelf een expert kiezen?

Wilt u naast de expert die wij hebben ingeschakeld om de schade vast te stellen ook een eigen expert inschakelen? Dat kan, deze wordt ook wel een ‘contra-expert’ genoemd.

De contra-expert moet een deskundige zijn die in staat is een kwalitatief goede contra-expertise uit te voeren. Bijvoorbeeld een deskundige die verbonden is aan het NIVRE of een vergelijkbaar instituut. De kwaliteitseisen die aan de contra-expert verbonden zijn, waarborgen de deskundigheid van de contra-expert en dat is vooral in uw belang. Uw eigen expert benoemt, met de door ons ingeschakelde expert, vooraf een derde expert. Deze derde expert bepaalt wat de schade is, als uw en de door ons ingeschakelde expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag.

De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niet met de schadevaststelling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn. Om onverwachte kosten te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Wij betalen de kosten van uw expert alleen als de schade zelf verzekerd is. Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur.

De onderzoeker

Naast het vaststellen van de schade is het nodig om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen. Soms schakelt SUREbusiness daar een onderzoeker voor in. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt de gedragsregels en protocollen lezen op www.verzekeraars.nl. Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval voor eigen rekening.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade hebt en wij laten uw schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens u de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf geregeld worden. Wij overleggen altijd met u voordat we een herstelbedrijf inschakelen. Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf de kosten van deze extra werkzaamheden. Vaak vragen herstelbedrijven u een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u een deel van de schade zelf betalen. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de expert.

Wat mag u van SUREbusiness verwachten?

Als u schade hebt, mag u van SUREbusiness het volgende verwachten:

  • we regelen de schadebehandeling snel en deskundig;
  • we houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de voorwaarden;
  • wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. U kunt de gedragscode lezen op verzekeraars.nl
  • de experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. Met deze gedragscode kunnen expertiseorganisaties invulling geven aan hun betrouwbaarheid, professionaliteit, communicatie, integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid.

Wat verwachten wij van u?

Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk u aan een aantal regels te houden:

  • zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
  • verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
  • geef alle informatie aan de expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen;
  • pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij of zij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen. Kijk hier voor ons fraudebeleid.

Wat was uw ervaring?

Nadat wij de schade hebben afgehandeld, willen wij graag weten hoe u dit hebt ervaren. Dit vragen we uit door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw verzekeringsadviseur. Die bekijkt met ons of er een oplossing kan worden gevonden.

Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht indienen bij SUREbusiness middels het klachtenformulier op www.surebusiness.nl.

Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door ons? Dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), zie www.kifid.nl. Het Kifid behandelt alleen klachten van consumenten, kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers.

Lees ook de voorwaarden

Wilt u weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de voorwaarden en de clausules op uw polisblad. Uw verzekeringsadviseur of onze expert kan hierop een toelichting geven.