De nieuwe functie in SUREnet: Premievaststelling

SUREnet heeft sinds half februari een nieuwe functionaliteit, namelijk ‘Premievaststelling’. Hierover hebben we alle SUREnetgebruikers al eerder geïnformeerd via de e-mail. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om naverrekenen met terugwerkende kracht, maar om het vaststellen van de premie voor het aankomende verzekeringsjaar. Deze functionaliteit gaat het makkelijker maken om jaarlijks te toetsen of de uitgangspunten van bepaalde lopende verzekering(en) nog juist zijn en waar nodig deze bij te stellen.

Welke producten?
We hebben gekozen om de jaarlijkse premievaststelling gefaseerd in te gaan voeren. We starten met de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en we gaan in de loop van dit jaar uitbreiden met andere verzekeringen.

Hoe werkt het?
De verzekeringsnemer ontvangt een e-mail met een uitleg over deze procedure. Via een link in de e-mail kan de verzekeringnemer via een link door in een digitale omgeving de benodigde gegevens invoeren. Afhankelijk van de verzekeringsdekkingen wordt er een aantal vragen gesteld over bijvoorbeeld de omzet, het aantal medewerkers en/of de loonsom. Als een relatie niet reageert, dan ontvangt hij nog maximaal 3 keer een herinnering.

Hoe word ik als adviseur op de hoogte gehouden?
Een week voordat we de mailing voor het doorgeven van de nieuwe gegevens naar de relatie versturen, ontvang je een overzicht welke relaties dit betreft voor deze maand. Ook ontvang je periodiek een e-mail waarin je op de hoogte wordt gebracht welke relaties een herinneringsmail hebben ontvangen.

Wat gebeurt er nadat de relatie zijn gegevens digitaal heeft aangeleverd?
Nadat de nieuwe gegevens door de relatie digitaal zijn doorgegeven, kun je deze in SUREnet inzien, zo nodig aanpassen en definitief doorsturen. Vergeet niet om dit laatste te doen. Je krijgt automatisch een bericht zodra de relatie de nieuwe gegevens doorgeeft.  De controle en het doorsturen kan tot de eerste dag van de maand die voorafgaat aan het nieuwe verzekeringsjaar.

Na verwerking van de gegevens door SUREbusiness en prolongatie van de polis, geeft SUREbusiness een nieuw polisblad af gebaseerd op de nieuwe gegevens.

Kan ik als adviseur zelf de benodigde gegevens invullen voor de klant?
Ja, dat kan. Op SUREnet kun je via de menufunctie “Premievaststelling” de verzekerde relatie zoeken en de nieuwe gegevens invoeren en aan ons doorgeven. Vergeet in dat geval niet om stukken in je eigen dossier op te slaan als bewijsvoering voor de nieuwe gegevens.

Wil je niet dat je klanten de e-mails voor premievaststelling ontvangen?
Neem dan contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Wat gebeurt er als de relatie de gegevens niet aanlevert?
Als je relatie de gegevens niet aanlevert dan zijn we genoodzaakt een premietoeslag toe te passen. De hoogte van deze toeslag verschilt per verzekeraar en kan worden teruggevonden in de polisvoorwaarden. De maximaal gehanteerde premietoeslag bedraagt 50%.