De bestuurders-aanprakelijkheidsverzekering

Soms wordt er gesproken over een D&O-polis of worden afkortingen zoals BCA of BTA gebruikt. Maar het komt allemaal op het dezelfde product neer: de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit product krijgt over het algemeen veel minder aandacht dan aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar dat maakt het niet een minder belangrijk onderwerp bij de advisering van zakelijke relaties. Daarnaast is de markt voor bestuurdersaansprakelijkheid erg onrustig op dit moment. Oftewel reden genoeg voor SUREbusiness om onze acceptatiespecialist aansprakelijkheid Jackeline van Ginkel een paar vragen te stellen over enkele belangrijke aandachtspunten bij het adviseren.

Zoals genoemd is de markt van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen erg in beweging, want er vinden veel aanpassingen van premies en voorwaarden plaats. Wat zijn hier de oorzaken van?
De oorzaken liggen in de slechte resultaten bij verzekeraars op bestaande portefeuilles in combinatie met de huidige coronacrisis. Verzekeraars zijn bang dat door de crisis bepaalde bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld de horeca veel te maken zullen krijgen met faillissementen. Ook al slaagt de claim van derden op de bestuurders van een bedrijf uiteindelijk niet, de verzekeraar moet toch verweerkosten maken. Aangezien bestuurdersaansprakelijkheidsclaims soms jarenlang kunnen duren, kan het behoorlijk in de papieren lopen. Wanneer de verzekeraar in geval van een claim slechts een aantal jaar een premie heeft ontvangen van bijvoorbeeld € 500, dan kun je bedenken dat wanneer er bijvoorbeeld € 200.000 aan advocaatkosten moeten worden betaald, de verzekeraar wel maatregelen zal moeten nemen, want anders kan het niet uit.

Wat houdt het risico bestuurdersaansprakelijkheid precies in?
Iedere bestuurder van een rechtspersoon (B.V. en N.V., maar ook stichting, vereniging, enz.) loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het handelen en/of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon. Hierbij kan het gaan om schade van derden (externe bestuurdersaansprakelijkheid) en/of schade van de rechtspersoon zelf (interne bestuurdersaansprakelijkheid).

Voorbeeld van externe bestuurdersaansprakelijkheid: in het geval van faillissement, dan is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel voor het tekort als dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders worden dan in de meeste gevallen aangesproken door de curator. Het onbehoorlijk bestuur moet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement en moet worden aangetoond. Indien de jaarstukken van de rechtspersoon niet tijdig zijn gedeponeerd, dan ligt de bewijslast bij de bestuurder.

Voorbeeld van interne bestuurdersaansprakelijkheid: de bestuurder heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld, zoals bijvoorbeeld de toezichthouders niet tijdig informeren over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, het verwaarlozen van de kredietbewaking of niet tijdig een faillissement aanvragen. Een voorbeeld bij een stichting is het niet voldoen aan de eisen voor een subsidie, zodat de subsidie moet worden terugbetaald.

Waarom een verzekering?
Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Als bestuurder én als ondernemer ontkom je er dan ook niet aan om risicovolle beslissingen te nemen namens de rechtspersoon. Mocht blijken dat door een beslissing van de bestuurder een afnemer (crediteur) bijvoorbeeld ernstig benadeeld wordt en daardoor schade lijdt, dan kan deze afnemer de bestuurder in persoon aansprakelijk stellen voor zijn/haar schade. In geval van bestuurdersaansprakelijkheid worden de bestuurders dus in hoedanigheid van privépersoon aansprakelijkheid gesteld. In geval van een claim kan iedere bestuurder van de rechtspersoon dus in persoon worden aangesproken, ook al heeft hij bijvoorbeeld niets van doen gehad met de vermeende beslissing, er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid. Het kan ook zo zijn dat er beslag wordt gelegd op het huis, de bankrekening en privébezittingen van de bestuurder. In de praktijk komt het niet snel voor dat de aansprakelijkstelling ook standhoudt bij de rechter, maar de bestuurder moet zich wel verweren tegen de claim. In dergelijke gevallen is het dan ook een verademing voor de bestuurder dat hij een verzekeraar achter zich heeft staan die namens hem verweer voert. Het wordt namelijk heel lastig om met een beslag op je bankrekening je advocaat te betalen. In mijn ogen is het belangrijkste voordeel van het hebben van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dat het verweer bij een eventuele claim door de verzekeraar wordt opgepakt c.q. een advocaat wordt ingeschakeld én dat de verweerkosten worden vergoed door verzekeraar. Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt in beginsel geen eigen risico en inloop is standaard onbeperkt meeverzekerd. De dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus met name op de verweerkosten en het bedrag van de schade (ingeval de claim slaagt bij de rechter).

Wie sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af? De bestuurder of de organisatie waarvoor hij werkt?
Verzekeringstechnisch dient de polis dus afgesloten te worden door, en op naam van, de rechtspersoon. Verzekerden op de polis zijn in beginsel alle bestuurders van de verzekeringnemer en van haar dochterondernemingen waar zij meer dan 50% belang/zeggenschap in heeft. Het is niet mogelijk om als individuele bestuurder een polis af te sluiten. Het is bestuurders, zeker van grote ondernemingen, zeker aan te raden om in de gaten te houden of de premie van de polis wel is voldaan. Daarnaast is het ook van belang om een afdoende verzekerd bedrag te kiezen, immers alle bestuurders moeten het doen met één limiet op de polis.

Heb je een voorbeeld van een belangrijk verschil in dekking tussen verzekeraars?
De dekkingen zijn in de loop van de jaren steeds meer gelijkgetrokken bij de diverse aanbieders. Bij sommige verzekeraars kun je vooraf uitloop inkopen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim komt het meeste voor in geval van faillissement. In de polisvoorwaarden is bepaald dat de polis eindigt bij faillissement. Juist dan hebben bestuurders de polis dus nodig, want dan volgen meestal de claims. Het is dan ook zeker voor de tussenpersoon van belang dat hij de bestuurders wijst op de noodzaak om tijdig uitloopdekking in te kopen en de uitlooppremie desnoods uit eigen zak te voldoen! In de praktijk is een faillissement een zeer lastige periode voor de bestuurder en zolang er nog geen claim volgt denkt hij/zij niet aan zijn/haar dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidspolis. Tip: Breng het inkopen van een uitloopperiode direct onder de aandacht bij het eerste advies. Markel biedt de mogelijkheid om vooraf, dus bij het aangaan van de verzekering, uitloop in te kopen. Dit is een pluspunt, want dan zijn er in ieder geval geen zorgen meer over de dekking in het geval van een eventueel faillissement. Ook bij het beëindigen van de ondernemingen, dus het ontbinden van de rechtspersoon, is het van belang om een uitloopperiode in te kopen. In de polisvoorwaarden is geregeld dat zowel de rechtspersoon (in de praktijk vaak de curator) als de bestuurders het recht hebben om een uitloopperiode in te kopen.

Vragen of hulp nodig bij het maken van een offerte?
SUREbusiness heeft een 4-tal verzekeraars in het productassortiment, waarbij een grote verscheidenheid aan risico’s kunnen worden ondergebracht. Heb je behoefte aan extra toelichting op bovenstaande onderwerpen? Of wil je graag ruggenspraak houden bij een offerte? Dan kan je contact opnemen met Jackeline of één van haar collega’s van het Team Aansprakelijkheid op telefoonnummer 072 - 30 35 990.